Νομοθεσία και όροι για την προμήθεια καυσόξυλων

Με αφορμή την έναρξη της περιόδου θέρμανσης στη χώρα μας, κρίνεται σκόπιμη η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την προμήθεια καυσόξυλων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 91354/2017 υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2983/Β’/30-08-2017, ο τρόπος λιανικής πώλησης καυσόξυλων παραμένει ίδιος, δηλαδή εξακολουθεί να γίνεται κατ’ όγκο και όχι κατά βάρος.

Η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται είναι είτε το χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού (m³ στοιβαχτού) είτε το χωρικό κυβικό μέτρο χύδην (m³ χύδην).

Διαφοροποιήσεις σε σχέση με την παλαιότερη νομοθεσία υπάρχουν κυρίως όσον αφορά το είδος των παραβάσεων και το ύψος των διοικητικών κυρώσεων.

Ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 111 της ενότητας 11.4 της υπ’ αριθμ. 91354/2017 υπουργικής απόφασης, για τους καταναλωτές καυσόξυλων παρατίθενται παρακάτω.

 • Η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ’ όγκο και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μπορεί να είναι είτε το «χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» (m3 στοιβαχτού) ή το «χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» (m3 χύδην).
 • Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται, από τακτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών.
 • Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται, από χύδην καυσόξυλα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών.
 • Οι λιανοπωλητές αναρτούν τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο στο χώρο της επιχείρησης, ανά είδος ξύλου, με την τιμή είτε σε €/m3 στοιβαχτού ή σε €/m3 χύδην καθώς και τον όγκο των περιεκτών (κλωβούς, παλέτες, σάκους, μεγασάκους κα) που, ενδεχομένως, χρησιμοποιούν για τη διάθεση των καυσόξυλων. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και κατά την πώληση των ανωτέρω προϊόντων από απόσταση.
 • Οι λιανοπωλητές οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης μήκους, για τον υπολογισμό του όγκου.
 • Οι λιανοπωλητές εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των καυσόξυλων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος και την ανάμιξη των ειδών διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας και τιμής.
 • Δεν επιτρέπεται η πώληση ή δωρεάν διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομμένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ), ή «πράσινης» ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα), ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα-πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF κ.α.) προς καύση.

Στην ίδια υπουργική απόφαση στο άρθρο 112, αναφέρονται αντίστοιχες προϋποθέσεις όσον αφορά την πώληση καυσίμων στερεής βιομάζας (Πέλετς ξύλου, Μπριγκέτες ξύλου, Ροκανίδια ξύλου – woodchips, δαδί, καυσόξυλα, μη ξύλινα πέλετς, ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, χημικά επεξεργασμένη βιομάζα, κλπ.).

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Επί των προσυσκευασιών καυσίμων στερεής βιομάζας, που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από υλικά βιολογικής προέλευσης και τα οποία ορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TS 14588 (Πέλετς ξύλου, Μπριγκέτες ξύλου, Ροκανίδια ξύλου – woodchips, δαδί, καυσόξυλα, μη ξύλινα πέλετς, ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, χημικά επεξεργασμένη βιομάζα, κ.τ.λ.), και ταξινομούνται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961, εξαιρουμένων των υλικών που είναι ενσωματωμένα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και/ή μετατρέπονται με τα ορυκτά, αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα, οι παρακάτω ενδείξεις:

 • Η εμπορεύσιμη μορφή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961 (Πέλετς ξύλου, Μπριγκέτες ξύλου, Ρο- κανίδια ξύλου – woodchips, δαδί, καυσόξυλα, μη ξύλινα πέλετς, ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, χημικά επεξεργασμένη βιομάζα, κ.τ.λ.).
 • Η προέλευση (σύμφωνα με την 1η στήλη του Παραρτήματος V).
 • Η πηγή τους (σύμφωνα με τη 2η και 3η στήλη του Παραρτήματος V).
 • Η κλάση κατά περίπτωση (Α1/Α2/Β/Β1/Β2) όπως αυτή ορίζεται στα σχετικά πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 14961.
 • Η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου σε χιλιόγραμμα (kg). Για τα προσυσκευασμένα καυσόξυλα, η ονομαστική ποσότητα περιεχομένου αναγράφεται κατ’ όγκο (cm3, dm3) και η μέγιστη υγρασία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 25%. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι απαιτήσεις της παραγράφου 1.
 • Η μέγιστη υγρασία (%). Για τα προσυσκευασμένα καυσόξυλα, η μέγιστη υγρασία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 25%.
 • Η εμπορική ονομασία. Η. Τα στοιχεία του «υπεύθυνου διάθεσης» του προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιζ του άρθρου 2 του ν. 4177/2013.
 • Ο τόπος παραγωγής.

Η πώληση καυσίμων στερεής βιομάζας (εκτός των καυσόξυλων) σε χύδην μορφή γίνεται κατά βάρος και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης είναι το χιλιόγραμμο (kg). Πέραν των γενικών απαιτήσεων για τη σήμανση/ επισήμανση των πωλούμενων ειδών, αναγράφονται εμφανώς σε παρακείμενη πινακίδα στο χώρο πώλησης η εμπορεύσιμη μορφή, η προέλευση, η πηγή και η κλάση κάθε είδους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 112 της υπ’ αριθμ. 91354/2017 υπουργικής απόφασης.

Τέλος για τη διακίνηση των καυσίμων στερεής βιομάζας (εκτός των καυσόξυλων), στο ή στα συνοδευτικά παραστατικά πρέπει να αναγράφεται, πλέον των υπολοίπων στοιχείων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών, η εμπορεύσιμη μορφή, η προέλευση, η πηγή και η κλάση τους σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παράγραφο 1 του άρθρου 112 της υπ’ αριθμ. 91354/2017 υπουργικής απόφασης.